FANDOM


04101 - אשנב למתמטיקה
מתמטיקה
Ashnav-front.jpg
כללי
רמה: פתיחה
נקודות זכות: 6 נ"ז ברמה פתיחה
קורסים נדרשים: לא נדרשים קורסים קודמים
סוגי הנחיה רגילה, מוגברת

לידיעון הקורסים
לאתר הקורס בתלם
נושאי הקורסעריכה

יחידות 1-2עריכה

היחידות עוסקות בתורת הקבוצות, ברמה בסיסית - קבוצות סופיות ואינסופיות, הקבוצה הריקה ופעולות על קבוצות (חיתוך, איחוד, חיסור, משלים).

יחידה 3עריכה

היחידה עוסקת בעוצמות של קבוצות.

היחידה לא נלמדת במסגרת הקורס; זו יחידת רשות, שלא מופיעה במבחנים ובמטלות.

יחידה 4עריכה

היחידה עוסקת בפעולות בינאריות ובמושג החבורה.

יחידות 5-6עריכה

היחידות עוסקות בפונקציות - פונקציות חד-חד-ערכיות ופונקציות על. הן מבהירות גם את משמעות המושג שקילות בין קבוצות, שנלמד ברמה בסיסית יותר ביחידות 1-2.

יחידה 7עריכה

היחידה עוסקת באיזומטריות במישור האוקלידי.

היא נחשבת קשה במעט.

יחידות 8-9עריכה

היחידות עוסקות באקסיומות ובמערכות אקסיומות. ביחידה נלמד נושא השימוש במודלים והמחשות המקיימים מערכות של אקסיומות, הוכחת אי תלות אקסיומות המערכת, הסקת משפטים הנובעים ממערכות אקסיומות, והוכחת עקביות מערכות כאלה.

יחידה 10עריכה

יחידה 10 היא המשך ישיר ליחידות 8-9. היחידה עוסקת במערכת האקסיומות של הגיאומטריה האוקלידית.

לרוב היחידה אינה מוזכרת במבחן, אולם, במטלות יש התייחסות אליה.

יחידה 11עריכה

היחידה עוסקת בהגדרתם הפורמלית של המספרים הטבעיים על ידי אקסיומות פאנו.

היחידה לא נלמדת במסגרת הקורס; זו יחידת רשות, שלא מופיעה במבחנים ובמטלות.

יחידה 12עריכה

היחידה עוסקת בכמה נושאים בתורת המספרים, כדוגמת אינסופיות המספרים הראשוניים והמשפט היסודי של האריתמטיקה. כמו כן, עוסקת יחידה זו באינדוקציה מתמטית.

בחינת הגמרעריכה

מבנה הבחינהעריכה

המבחן מורכב משש שאלות אשר מתוכן צריך לענות על ארבע. משקל כל שאלה - 25 נקודות.

  • השאלה הראשונה עוסקת בתורת הקבוצות.
  • השאלה השניה עוסקת בחבורות.
  • השאלה השלישית עוסקת בפונקציות.
  • השאלה הרביעית עוסקת באיזומטריות.
  • השאלה החמישית עוסקת במערכות אקסיומות.
  • השאלה השישית עוסקת בתורת המספרים, מספרים ראשוניים ואינדוקציה מתמטית.

חומר עזרעריכה

הבחינה נערכת ללא ספרי הלימוד של הקורס.

קישורים חיצונייםעריכה

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית